© Inženiring 4M 2016
domov projekti natečaji kontakt
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Lokacija: Ljubljana, Večna pot 113 Avtorji arhitektonske rešitve: Boštjan Kolenc, u.d.i.a. Mladen Marinčič, u.d.i.a. Mojca Švigelj Černigoj, u.d.i.a. Pomembni tehnični projektanti: Arhitektura – Inženiring 4M d.o.o., Gradbene konstrukcije – Elea IC d.o.o. Strojne in elektro inštalacije – IBE d.d. Leto načrta: 2007-2012 Leto dokončanja stavbe: 2014 Investitor: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Fakulteta za računalništvo in informatiko Netto površina stavbe: 44.268 m2 Etažnost: K + P + 3

OSREDNJI OBJEKT X

Zgradba pripada obema fakultetama, je skupna in ne sme v oblikovnem principu favorizirati nobene od fakultet. Mora biti tudi v tem pomenu skupna in to ne seštevek obeh, ampak neka druga vrednost, ki lahko pripada obema. Monolitna zgradba, katere ovoj je izpeljanka več delov krožnic. Tlorisna forma se v posamičnih etažah pomika in rotira po svoji daljši osi, tako izoblikuje nepravilen lik, ki pa ima natančna matematično določljive parametre. Ni klasične delitve na 4+1 fasade, je samo neskončni ovoj in fasade strehe.

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO  IN RAČUNALNIŠKO INFORMATIKO

Stavba FRI je zasnovana izrazito longitudinalno in zavzema skoraj celo dolžino vzhodnega parcelnega roba. Zgornji, študijski del lebdi nad “zelenim podstavkom”, kjer sta zračna parkirna nivoja. Podobno kot pri FKKT je zgornji del fasade večplasten, brisse solleili pa so glavni element, ki definira fasado. 1., 2. in 3. nadstropje imajo dve plasti: - notranja plast - zasteklitev in fasadna polnila. - zunanja plast - pojavnost stavbe definirajo v okvire postavljeni brisse soleilli. Pritlični del AB konstrukcije pod glavnim delom stavbe ter nižji dvoranski del imajo fasado v vidnem betonu s toplotno izolacijo na notranji strani.
IN  FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Ovoj dobiva v vertikalnem smislu dve različni ploskvi: previsna se počasi prelevi v strmo fasadno ploskev. Vezni hodnik na višini +4.50 m lebdi nad odprtim prostorom, je postavljen natančno nad os vhoda in ga še posebej definira. Če sta fakulteti v pretežnem delu zastrti z pomičnimi brisse soleili, je objekt X drugačne narave. Je še bolj odprt, zunanjost se spaja z notranjostjo, so le nekateri prostori, ki se občasno prelevijo v introvertiran prostor.
Prva plast fasade,ki loči zunanjost in notranjost je zasteklitev in fasadna polnila v taki obliki, ki nabolj pristoji sami funkciji v notranjosti in obenem fizikalno rešuje večino problemov. Naslednja plast je vmesni prostor "zunanjih servisnih balkonov", kot zadnja plast je plast gibljivih brisse-soleilov. Ti so sloj delovnega konforta, gibljivi okoli horizontalne ali vertikalne osi se prilagajajo poziciji sonca, delovnim zahtevam, letnim časom. Mogoči skrajni poziciji lamel sta: a. popolnoma zaprta fasada ali b. lamele v horizontalni ali vertikalni  poziciji stisnjene med seboj in obenem dvignjene na najvišjo točko posamične etaže, tako dobi notranji prostor maksimalno svetlobo in poglede navzven.
Prostori kot knjižnica, halli, restavracija in klub izkoriščajo izjemno lokacijo tako, da so lahko popolnoma odprti proti zunanjosti, ali pa so zastrti-zasenčeni s senčili v vmesnem fasadnem prostoru. Sama zunanja podoba, torej podoba zunanje opne ostaja ista - steklena, menja se samo scena v medprostoru fasade in s tem tudi posledično vidnost interierja. Obe dvorani sta introvertirani in zaprti, fasada je poln izolacijski sendvič element za enotnim steklenim ovojem.    
Površina te fakultete zavzema precejšen del grajenega prostora. Tehnično je ta del zahtevnejši kot drugi dve zgradbi. To se odraža predvsem v tehnološko instalacijskem delu, sam oblikovni pristop je primerljiv z objektom FRI. Trije kraki so odprti proti gozdu, vodi, Rožniku, vmesni zalivi razrahljajo v smeri proti Rožniku celotno stavbno telo. Funkcionalne zahteve laboratorijev so definirane tako, da ne dajejo posebne oblikovne svobode, so pa upravičeni nekateri drugačni inserti kot npr. dvorane. Te so nanizane ob glavni povezovalni smeri, ki poteka prečno na vse tri krake in s še nekaterimi drugimi prostori tvorijo drugačne oblikovalske možnosti. Elementi fasade na vseh daljših stranicah treh krakov so sestavljeni iz več fasadnih plasti.
"Zelen podstavek"- fasada parkirnih nivojev, ovije parter hiše na severni, zahodni in vzhodni stranici.    Severna fasada proti Rožniku in gozdu je nad nivojem parkirišč bolj odprta in brez zaslonov opisanih zgoraj. Južna fasada povezovalnega dela je delno zastrta z brisse soleili kot na vzhodnih in zahodnih delih  FKKT, predeli dvoran so oblikovani kot dve bolj enotni zaprti površini. Pritlični del, funkcionalno bolj heterogen, poenotijo modularni elementi vertikalnih brisse soleilov, vratnih elementov, steklenih površin.
FKKT objekt X FRI

OPIS ZAZIDAVE

Rob gozda, travniki, voda; to je naravno okolje v katerem je bilo potrebno na relativno majhni gradbeni parceli zgraditi objekta dveh fakultet in objekt namenjen skupni rabi, zagotoviti parkiranje precejšnemu številu vozil in obenem ohraniti še sprejemljivo razmerje med okoljem in zgradbami. Kompozicijo sestavljajo trije stavbni volumni, ki jih povezuje med seboj povezovalni hodnik na nivoju 4.50 m nad terenom. Objekt FKKT je oblikovan kot meander treh objektov med seboj tesno v celoto povezanih z vzdolžno hrbtenico. Objekt FRI je dokaj monoliten volumen postavljen na rob parcele, tako da sprosti v največji meri skupen osrednji prostor obeh fakultet. Ta prostor v podaljšku osi že zgrajene dostopne "aleje" se na drugi strani poveže na smer proti Tehnološkemu parku. V tem sproščenem prostoru, neobremenjenem z podzemnimi parkirnimi prostori in ploščadmi nad njimi, je lociran skupen, oblikovno drugačen objekt obeh fakultet s centralnim vhodom, velikima predavalnicama, knjižnico in restavracijo – objekt X.
INŽENIRING
© Inženiring 4M d.o.o. 2016
domov projekti natečaji kontakt
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Lokacija: Ljubljana, Večna pot 113 Avtorji arhitektonske rešitve: Boštjan Kolenc, u.d.i.a. Mladen Marinčič, u.d.i.a. Mojca Švigelj Černigoj, u.d.i.a. Pomembni tehnični projektanti: Arhitektura – Inženiring 4M d.o.o., Gradbene konstrukcije – Elea IC d.o.o. Strojne in elektro inštalacije – IBE d.d. Leto načrta: 2007-2012 Leto dokončanja stavbe: 2014 Investitor: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Fakulteta za računalništvo in informatiko Netto površina stavbe: 44.268 m2 Etažnost: K + P + 3
IN  FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
FKKT objekt X FRI

OPIS ZAZIDAVE

Rob gozda, travniki, voda; to je naravno okolje v katerem je bilo potrebno na relativno majhni gradbeni parceli zgraditi objekta dveh fakultet in objekt namenjen skupni rabi, zagotoviti parkiranje precejšnemu številu vozil in obenem ohraniti še sprejemljivo razmerje med okoljem in zgradbami. Kompozicijo sestavljajo trije stavbni volumni, ki jih povezuje med seboj povezovalni hodnik na nivoju 4.50 m nad terenom. Objekt FKKT je oblikovan kot meander treh objektov med seboj tesno v celoto povezanih z vzdolžno hrbtenico. Objekt FRI je dokaj monoliten volumen postavljen na rob parcele, tako da sprosti v največji meri skupen osrednji prostor obeh fakultet. Ta prostor v podaljšku osi že zgrajene dostopne "aleje" se na drugi strani poveže na smer proti Tehnološkemu parku. V tem sproščenem prostoru, neobremenjenem z podzemnimi parkirnimi prostori in ploščadmi nad njimi, je lociran skupen, oblikovno drugačen objekt obeh fakultet s centralnim vhodom, velikima predavalnicama, knjižnico in restavracijo – objekt X.
OSREDNJI OBJEKT X
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
INŽENIRING